Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

 

Óvodánk három óvodai csoportos intézmény, mely a hazai óvodapedagógiai hagyományok értékeire építve, eredményeinek megtartása mellett, az új pedagógiai törekvések figyelembevételével készítette el helyi pedagógiai programját.
A programunkban kiemelt hangsúlyt kapnak az egészséges életmód kialakításához szükséges nevelési területek, a jeles napokhoz kötődő néphagyományok ápolása, valamint a környezeti nevelés.

Az óvodai nevelőmunkánkat a természeti és társadalmi környezet köré csoportosítjuk, hiszen ez a közeg az, amely természetes módon mindent átölel, amiről az óvodás gyermeknek ismeretei vannak, ezáltal a gyermeki lélekhez, gondolkodáshoz közel áll.

        

Óvodánk több éve a Zöld Óvoda, Állatbarát Óvoda, Biztonságos Óvoda címek büszke tulajdonosa, ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet átadására, a természet, és környezetbarát attitűd kialakítására.

Számtalan országos és városi kezdeményezű, illetve magunk által kidolgozott programon veszünk részt, melyekkel ezeket az értékes gondolatokat kívánjuk továbbítani a ránk bízott gyermekek, és általuk családjuk felé.

Rendelkezünk kerti komposztálóval, méhecskebarát virágoskerttel, rovarhotellel, bogárleső berendezésekkel, mikroszkóppal.

A gyermekek számára rendszeresen nyílik lehetőség a Bozsik program keretében ovi foci és labdás készségfejlesztő foglalkozásokon részt venni. Óvodánk udvarán, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő méretű kültéri focipálya is található.

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére törekszik, figyelembe véve a családi nevelés sajátosságait, a gyermekek egyéni képességeit.

Országos alapítványi megmérettetésen ” Legjobbak a jók között” címet nyertük el a közelmúltban, melyet igyekszünk megvédeni.

Célunk az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően, természeti és társadalmi környezetükből merített sokoldalú tapasztalatszerzés és élménynyújtás által, ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is és figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet.

Biztosítjuk a sokféle, változatos, játékos, mozgásos megismerésen alapuló tevékenységeket, melyeket egész nap áthatja az anyanyelvi nevelés.

A családi nevelést kiegészítjük, de nem vesszük át a szerepét.

Óvodánk évek óta nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés területén. Az Önkormányzat támogatásával is segítjük ezek minél szélesebb körben történő biztosítását:

-akadálymentes épületet,

-jelnyelvi képesítéssel rendelkező óvodapedagógust
-mindenki számára a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételét
-az ingyenes étkezés lehetőségét az arra rászorulóknak

Az óvodába való beiratkozás előtt Nyitott kapuk programra várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket. Ennek keretében játékos interaktív tevékenységeken vehetnek részt a családok, mely során betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba is.

Az óvodai élet során a későbbiekben is rendszeresen szervezünk nyílt napokat, családi napokat, mivel kiemelt fontosságúnak tartjuk a szülőkkel, családokkal való tartalmas kapcsolat kialakítását, a velük való rendszeres, őszinte kommunikációt.
A családlátogatások alkalmával felhívjuk a szülők figyelmét az óvodában igénybe vehető támogatások módjáról.

Az óvodánkba járó gyermekek számára biztosítjuk a színházlátogatás, a városi rendezvényeken való részvétel, a városi könyvtár által szervezett interaktív foglalkozásokon, előadásokon való részvétel lehetőségét.

 A Helyi Pedagógiai Programunk tartalmazza azokat a nevelési-oktatási feladatokat, melyek biztosítják a sokoldalú személyiség fejlesztés mellett a differenciált fejlesztés lehetőségét is. Az egyéni fejlődési naplóban nyomon követjük a gyermekek egyéni fejlesztésére irányuló tevékenységeket, ezek hatását a gyermekre.
Nem csak a képességfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt, a gondozás területén segítjük az egészségmegőrzést, a lelki és szocializációs képességek fejlesztését is kiemelten kezeljük
Az óvoda-iskola átmenet akadályainak kiküszöbölésére, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városi iskolákkal.
Fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, igény esetén gyógy logopédus, pszichológus, szociális segítő munkatárs szakmai irányítása mellett az óvodapedagógusok, a középső és nagycsoportban egyéni fejlesztést végeznek a rászoruló gyermekeknek, majd munkaközösségi foglalkozásokon megbeszélik a tapasztalataikat és kitűzik a következő hónapok feladatait.
       

Pályázatok benyújtásával évek óta tudjuk segíteni az óvoda eszközellátottságának fejlődését. Az óvoda udvari és benti játékeszközeit folyamatosan korszerűsítjük, a lehetőségeinkhez mérten.

Óvodánkban lehetőség van

– igény szerinti hitoktatásra

– labdás képességfejlesztésre szakedző által

– ovis tornára

– fociedzésre a Bozsik Program által

– bábszínház látogatásra

– az óvoda bábcsoportjának vidám előadásain való részvételre

– iskolabusz szolgáltatás- külterületről érkező óvodásaink számára

 

Óvodai alapítványunk sikeres működésével, minden pályázati lehetőséget megragadva segítjük az óvodánkba járó gyermekek színes tartalmas óvodai életét.

Valljuk, hogy a gyermek számára legfontosabb élményforrás a játék, ezért biztosíjuk a sokféle, változatos, játékos, megismerésen alapuló, játékba integrált cselekvéses tanulási tevékenységeket, valamint a szükség szerinti egyéni differenciált és csoportos fejlesztéseket a már 2008. évben bevezetett Difer mérések függvényében. 2022-től lehetőségünk online Difer mérésre is a fenntartó által biztosított tabletek segítségével.

Részt veszünk szakmai értekezleteken, továbbképzéseken módszertani felkészültségünk megújulása, színvonalas oktató- nevelő tevékenységünk megtartása érdekében.

 

Jó gyakorlataink:

“Szedegetett szőlőszemek”

“Hetedhét zenehét”

Saját innovációink:

 Fejlesztő eljárások az óvodában

„ Másságfejlesztés”

Háromhetet meghaladó projekt:

Tavaszvarázs- ébredő természet (Gergely járástól Húsvétig)

A pozitív, a gyermekek erősségeire alapozó, azokat előtérbe helyező pedagógia és nevelés, a felkészült, nyitott szemléletű, empatikus közösség tartalmas, vidám mindennapokat teremt az óvodánkba járó gyermekek számára.