Magunkról…

Óvodánk három csoportos intézmény, mely a hazai óvodapedagógiai hagyományok értékeire építve, eredményeinek megtartása mellett, az új pedagógiai törekvések figyelembevételével készítette el helyi pedagógiai programját.


A programunkban kiemelt hangsúlyt kapnak az egészséges életmód kialakításához szükséges nevelési területek, a jeles napokhoz kötődő néphagyományok ápolása, valamint a környezeti nevelés.

Az óvodai nevelőmunkánkat a természeti és társadalmi környezet köré csoportosítjuk, hiszen ez a közeg az, amely természetes módon mindent átölel, amiről az óvodás gyermeknek ismeretei vannak, ezáltal a gyermeki lélekhez, gondolkodáshoz közel áll.

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére törekszik, figyelembe véve a családi nevelés sajátosságait, a gyermekek egyéni képességeit. Célunk a 3-6-7 (8) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően, természeti és társadalmi környezetükből merített sokoldalú tapasztalatszerzés és élménynyújtás által, ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is és figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet.

Biztosítjuk a sokféle, változatos, játékos, mozgásos megismerésen alapuló tevékenységeket, melyeket egész nap áthatja az anyanyelvi nevelés. A családi nevelést kiegészítjük, de nem vesszük át a szerepét.

Óvodánk évek óta nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód  követelményeinek való megfelelés területén.

A Helyi Pedagógiai Programunk tartalmazza azokat a nevelési-oktatási feladatokat, melyek biztosítják a sokoldalú személyiség fejlesztés mellett a differenciált fejlesztés lehetőségét is.  De nemcsak a képességfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt, hanem a gondozás területén is segítjük, kiemelten kezeljük  az egészségmegőrzést, a mentális és szocializációs képességek fejlesztését.

Az óvoda-iskola átmenet problémáinak kiküszöbölésére nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városi iskolákkal, az ő programjaikra is szívesen mennek nagycsoportos óvodások szüleikkel.

Az óvodai rendezvényeket, programokat szervezzük, rendezünk, melyek célja a családok és az óvoda illetve a gyermek-szülő kapcsolatának mélyítése.(Adventi készülődés, Farsang, Húsvéti készülődés, Gyereknap)

Óvodánk szolgáltatásai:

  • logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztés
  • színházlátogatás
  • az óvoda bábcsoportjának vidám előadásain való részvétel
  • BOZSIK program
  • labdás képességfejlesztésre szakedző által
  • iskolabusz szolgáltatás- külterületről érkező óvodásaink számára

Az Önkormányzat támogatásával is segítjük az esélyegyenlőség minél szélesebb körben történő biztosítását:


– mindenki számára a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételét
– az ingyenes étkezés lehetőségét az arra rászorulóknak

Valljuk, hogy a gyermek számára legfontosabb élményforrás a játék, ezért biztosítjuk a sokféle, változatos, játékos, megismerésen alapuló, játékba integrált cselekvéses tanulási tevékenységeket.

 A szükség szerinti egyéni differenciált és csoportos fejlesztéseket a már 2008. évben bevezetett Difer mérések függvényében végezzük. 2022-től már online Difer mérésre is van lehetőség, a fenntartó által biztosított tabletek segítségével.

Óvodapedagógusaink részt vesznek szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, melyek  lehetőséget biztosítottak módszertani megújulására, projekthetek, saját innovációk és jó gyakorlatok kidolgozására.

 

Jó gyakorlataink

 “Hetedhét zenehét”

“Szedegetett szőlőszemek”

Saját innovációink:

Fejlesztő eljárások az óvodában

„Másságfejlesztés”

Háromhetet meghaladó projekt:

 Tavaszvarázs- ébredő természet.

Óvodánk 2015 évben megkapta a Zöld Óvoda címet.

  • intézményünk nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre
  • lehetőségeinkhez mérten szervezünk élményszerző kirándulásokat óvodásaink számára

2021-ben elnyertük a Biztonságos Óvoda címet.

  • gyermekek játékos tevékenységeken keresztül ismerhetik meg az őket érintő közlekedési szabályokat
  • ehhez szükséges eszközöket folyamatosan szerezzük be (járművek, táblák, stb.) és biztosítjuk a megfelelő helyszínt is az udvarunkon.

Folyamatosan keressük a lehetőségeket pályázatok és egyéb módon, amivel bővíthetjük óvodánk eszköztárát, tárgyi feltételeit, szépíthetjük környezetünket, ezáltal megteremthetjük, hogy az óvodánkba járó gyermekek minél több élményben részesüljenek, gazdagodjanak.

„ A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak!”

(Hodding Carter)