m1
m2
m3
m4
m5
m6
previous arrow
next arrow

Információ

Bemutatkozás

A Tornyai Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!
Információ

Magunkról

Intézményegységek bemutatása

Információ
Információ

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!
Információ

Képgaléria

.

Megtekintés

A Tornyai J. utcai telephely rövid története:

Építésére 1985-ben tett javaslatot a Városi Tanács, és 1987. augusztus 16-án adták át.
Fodor Mária az első óvodavezető 105 kisgyermek nevelését próbálta megoldani, az igen szegényesen berendezett óvodában.
A városrész legnagyobb eseményét az óvodában szervezett karácsonyi ünnepség és az év végi bemutatkozás jelentette. Az óvodavezetőt másik intézménybe nevezték ki, így 1906 nyarán Vidonyi Istvánné Gaál Máriát nevezték ki az óvoda élére.
1915-1916 között az óvoda zárva tartott, majd a háború után visszatért az élet az óvodába.
Már rendszeres havi, heti és napi foglalkozási tervet készített az óvónő, az Exner Leó által megjelent könyv alapján.
1940-ben Tót Mária lett az óvónő, aki kiemelten kezelte az egészségre nevelést.
További óvónők: Bíró Pálné, Tóth Kovács Ferencné, Lehoczky Jánosné.
Az 1960-as évektől nagy fejlődésnek indult az óvoda udvara, igazi játszóudvarrá alakult a szülők segítségével.
1971-ben Nagynémedi Pálné Benyhe Piroska lett az óvoda vezetője. 1972-ben még egy csoportszobát építettek társadalmi összefogással, így a részben osztott óvoda osztottá vált.
Bevezették a vizet, kiépítették a csatorna rendszert, gyermekmosdót, tusolót építettek.
1976-ban Pálinkó Mária lett az óvoda vezetője, villanybojlert szereltek fel az óvodában , majd a központi fûtés szerelése is megtörtént.
1980-ban a Bajcsy-Zsilinszky óvoda tagintézménye lett.
1994-ben az óvodát teljesen átalakították, korszerûsítették.
2005-ben a Kutasi úti Óvoda megszûnésével Tornyai J. óvoda szolgálati lakását az Önkormányzat átalakíttatta, így egy csoportszoba és a hozzátartozó helyiségek kialakítása után a Kutasi óvodából a gyermekek átköltöztek.

Magunkról

Óvodásaink főként kertes családi házakból érkeznek óvodáinkba.
Családi körülményeket tekintve változatos szociológiai környezetből érkeznek a gyermekeink Az eltérő szociális körülményekből adódóan a gyermekek is eltérő fejlettséggel érkeznek az óvodába.

A szülők igénye a fentiekből következően 3-4 éves korban a gondozás, a testi-lelki szükségletek kielégítése az érzelmi nevelés, 5-7 éves korban az iskolai életre való alkalmasság elérése.

Feladatunk segíteni a gyermekeket, hogy megértsék az őket körülvevő világot, s tevékenyen mûködjenek közre annak alakításában.

Óvodáink a hazai óvodapedagógiai hagyományok értékeire építve, eredményeinek megtartása mellett, az új pedagógiai törekvések figyelembevételével készítette el, helyi pedagógiai programját.
A programunkban kiemelt hangsúlyt kapnak az egészséges életmód kialakításához szükséges nevelési területek, a jeles napokhoz kötődő néphagyományok ápolása, valamint a környezeti nevelés. Az óvodai nevelőmunkánkat a természeti és társadalmi környezet köré csoportosítjuk, hiszen ez a közeg az, amely természetes módon mindent átölel, amiről az óvodás gyermeknek ismeretei vannak, ezáltal a gyermeki lélekhez, gondolkodáshoz közel áll.

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére törekszik, figyelembe véve a családi nevelés sajátosságait, a gyermekek egyéni képességeit.

Célunk a 3-6-7 (8) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően, természeti és társadalmi környezetükből merített sokoldalú tapasztalatszerzés és élménynyújtás által, ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is és figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet.

Biztosítjuk a sokféle, változatos, játékos, mozgásos megismerésen alapuló tevékenységeket, melyeket egész nap áthatja az anyanyelvi nevelés. A családi nevelést kiegészítjük, de nem vesszük át a szerepét.


Óvodánk évek óta nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés területén.
Intézményünk és telephelyeik a város külső peremén helyezkednek el, valamint a külterületen, ahol a gyermekek tanyákról járnak be óvodába.

Óvodánk szociokulturális adottságai is megkövetelik az itt dolgozóktól ( dajka, pedagógus ), hogy empatikus érzékkel kezeljük, segítsük az idejáró gyermekeket, családokat.
Az óvodába való beiratkozás előtt „Nyitott kapuk” programra várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket. Egész héten játék-délelőttön vehetnek részt a családok, az óvoda mûködéséről, életéről kiadványt kapnak az érdeklődők. A védőnők, családgondozók és a jegyző segítségével kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetû, a halmozottan hátrányos helyzetû, nagycsaládosok, és a veszélyeztetett gyermekekre, családokra, hogy ezen a programon részt vegyenek, ezáltal segítsük a gyermekek óvodába való beiratkozását.
A családlátogatások alkalmával felhívjuk a szülők figyelmét az óvodában igénybe vehető támogatások módjáról. (étkezési kedvezmények)
A gyermek és ifjúságvédelmi felelősök minden évben felmérik a hátrányos helyzetû családok számát, a családgondozókkal és a védőnőkkel rendszeres kapcsolatot tartanak, a családok helyzetéről kicserélik tapasztalataikat, ahol kell hivatalból intézkedést kezdeményeznek.
A Helyi Nevelési Programunk tartalmazza azokat a nevelési-oktatási feladatokat, melyek biztosítják a sokoldalú személyiség fejlesztés mellett a differenciált fejlesztés lehetőségét is. Az egyéni fejlődési naplóban nyomon követjük a gyermekek egyéni fejlesztésére irányuló tevékenységeket, ezek hatását a gyermekre.
Nem csak a képességfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt, a gondozás területén segítjük az egészségmegőrzést, a mentális és szocializációs képességek fejlesztését is kiemelten kezeljük.
Létrehoztuk és mûködtetjük az IPR menedzsmentet, részt veszünk a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken.
Az óvoda-iskola átmenet problémáinak kiküszöbölésére, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a körzeti iskolákkal, az ő programjaikra is szívesen mennek nagycsoportos óvodások szüleikkel.
Szülői értekezletek, fogadó órák kiemelt célja, hogy a szülők közremûködésével segítsük a hátrányok kompenzálását, az egyéni fejlesztésbe ők is kapcsolódjanak be. Javaslatainkat a gyermek személyiségének harmonikus fejlődése érdekében tartsák szem előtt (játsszanak otthon gyermekükkel együtt, menjenek közösen bevásárolni, beszélgessenek a gyermekükkel, a tévé helyett olvassanak mesét lefekvés előtt stb.)
A fejlesztő pedagógus és logopédus szakmai irányítása mellet az óvodapedagógusok, a középső és nagycsoportban egyéni fejlesztést végeznek a rászoruló gyermekeknek, majd munkaközösségi foglalkozásokon megbeszélik a tapasztalataikat és kitûzik a következő hónapok feladatait.
Pályázatok benyújtásával évek óta tudjuk segíteni az óvoda eszközellátottságának fejlődését. Fejlesztő eszközök mellett, melyek nagyban segítik az óvónő egyéni fejlesztő munkáját, gyermekirodalmi kiadványokra és szakkönyvek vásárlására is tudunk fordítani különböző pénzösszegeket.

Az óvodai rendezvényeket, programokat úgy szervezzük, hogy minél több gyermeket és szülőt tegyünk érdekelté ezen, programok részvételére.

Családi játszó-délután:
-célja: a gyermekek szüleikkel, testvéreikkel egy tartalmas délutánt töltsenek együtt, a részvétellel maradandó élmény biztosítása.
(ugráló vár, elektromos motorok, arcfestés, zsíros kenyér, tea)

Színházlátogatás biztosítása,
-célja: minden gyermek számára biztosítsuk a mûvészi előadás élményét életkoruknak megfelelően. Közösségfejlesztő és esztétikai nevelést segítő program.

Nyílt napok
-célja: az óvoda és a családi ház kapcsolatának mélyítése, a szülő-gyermek kapcsolat mélyítése.
( Adventi kézmûves délelőtt, Farsang, Gyermeknap, Évzáró stb.)

Óvodánkban lehetőség van

igény szerinti hitoktatásra,

játékos idegen nyelvhez szoktatásra,

gyermektánc oktatásra,

játékos vízhez szoktatásra,

gyógytestnevelésre,

környezeti megfigyelésekre, tapaszatalatszerzésre rövid kirándulások alkalmával, 

bábszínház látogatásra.

Az óvodai alapítványok sikeres mûködésével segítjük az óvodánkba járó gyermekek színes tartalmas óvodai életét.
Napi kapcsolatunk a szülőkkel lehetőséget biztosít számukra, hogy a felmerülő problémáik megoldásában segíthessünk, vagy szakemberekhez irányítsuk őket.

Az Önkormányzat támogatásával is segítjük az esélyegyenlőség minél szélesebb körben történő biztosítását:
-mindenki számára a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételét
-az ingyenes étkezés lehetőségét az arra rászorulóknak
-az ingyenes úszás-oktatáson való részvételt.

Szívügyünknek tekintjük, hogy a körzetünkben lakó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kisgyerekek mindegyike a megfeleő időben óvodai ellátátsban részesüljön.

Kiemelt figyelmet fordítunk a védőnők, családgondozók, és a jegyző segytsésével a veszélyeztett gyerekekre, családokra. Integrációs munkánk, illetve tevékenységünk során még szorosabb együttműködés valósul meg a Nevelési Tanácsadó szakembereivel, hiszen semmilyen integráció nem helyettesítheti a szakfejlesztést.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A családi nevelést kiegészítjük, de nem vesszük át a szerepét.

Valljuk, hogy a gyermek számára legfontosabb élményforrás a játék, ezért biztosíjuk a sokféle, változatos, játékos, megismerésen alapuló, játékba integrált cselekvéses tanulási tevékenységeket, valamint a szükség szerinti egyéni differenciált és csoportos fejlesztéseket a már 2008. évben bevezetett Difer mérések függvényében.

Kiemelten kezeljük az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelést.

Ennek függvényében építettük be pedagógiai programunkba intézményünk integrációs tevékenységét. a feladatok végrehajtására munkacsoport alakult, megfelelően működtetjük, irányítását a menedzsment végzi. Részt veszünk szakmai konferenciákon, továbbképzéseken. A megvalósításban minden évben segítségükre szolgál az Integrációs és képességkibontakoztató felkészítés és óvodai fejlesztő programok támogatása c. pályázaton nyert támogatási összeg.

A pályázati továbbképzések lehetőséget biztosítottak óvodapedagógusaink módszertani megújulására, projekthetek, saját innovációk és jó gyakorlatok kidolgozására.

Jó gyakorlataink:

1. Kompetencia alapú óvodai nevelést támogató “Ovisuli” fejlesztő program az óvodában.

2. “Hetedhét zenehét” az óvodában.

3. “Szedegetett szőlőszemek” projekt az óvodában.

Saját innovációink:

1. fejlesztő eljárások az óvodában,

2. másság fejlesztés.

Háromhetet meghaladó projekt:

1. Tavaszvarázs- ébredő természet.

Bázisintézményként szakmai segítséget nyújtunk régiós szinten mindazon óvodáknak, akik intézményükben meg kívánják valósítani a telejs integrációt.

Befogadó intézményként bemutatjuk kidolgozott külső- belső szakmai kapcsolati formáinkat, szakmai műhelyfoglalkozások alkalmával az intézményünkbe járó gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását, hátránykompenzálását, tehetséggondozást, a HHH és SNI gyerekek integrált nevelésének biztosítását, az óvoda- iskola átmenetet segytő kompetencia alapú óvodai nevelést támogató komplex program működését.

Innovációs elképzeléseink közé tartozik a BGR-rel (Belső Gondozói Rendszer) való ismerked, újabb jó gyakorlatok kidolgozása, valamint a tehetséggondozás területén (Géniusz képzések elvégzése után) a tehetségvárományos gyermekek tudatos segítésében való közreműködés (Tehetségpont) létrehozása.

Fontos számunkra a “Zöld óvoda” program további fejlesztése és folytatása.

Terveink között szerepel referencia intézményként való további működésünk. Ennek tanúbizonyságaként 2011. szeptember hónapban óvodai intézményegységünk referencia intézményi előminősítési folyamata pozitív eredménnyel zárult, majd pályázhattunk a TÁMOP 3.1.7 Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázatra.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Tornyai Utcai Óvoda
6800 Hódmezővásárhely
Tornyai J. u. 15.
Tel/fax: 62/246-859
Email-cím: tornyaiovi@heo.hu