Itt találhatóak az Óvodák működéséről szóló SZMSZ, beiratkozás és egyéb fontos információk, melyek letölthetőek és megtekinthetőek.

A 2022/23-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások a Hmvhely M. J. V. Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodában az alábbiak szerint történnek:

Mind a 12 óvodánkba (Magvető utcai Székhely, Pál utcai Tagintézmény, Oldalkosár14. Tagintézmény, Nádor utcai Tagintézmény, Malom utcai, Pálffy utcai, Szent István utcai, Észak utcai, Oldalkosár 4. utcai, Szabadság téri, Klauzál utcai, Tornyai utcai Telephelyek) várjuk

  1. május 2.-án (hétfőn) és május 3.-án (kedden) 8.00 – 17.00 óráig a beiratkozó szülőket, gyermekeket (idén végre újra személyes jelenléttel, nem online!).

A beiratkozások előtt Oviváró Nyílt Napokat tartunk, ahova szintén hívjuk és várjuk a kedves családokat! Időpontok itt letölthetők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti (2023.02.28.-ig), feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (amennyiben van),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek, a szülő Magyarország területén (Nkt. 92. §),
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvodába való felvételéhez a szakértői bizottsági javaslatot

Megkönnyíti a beiratkozást, ha az itt letölthető Szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva – a kötelező beóvodázásban érintett gyermekek (óvodaköteles gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket) szülei magukkal hozzák a beiratkozásra a kiválasztott óvodába.

A fiatalabb (a harmadik életévét 2022. szept. 1. – 2023. febr. 28. között betöltő) “óvodaérett” gyermekeket is be lehet íratni, számukra is benyújtható a kitöltött és aláírt Szándéknyilatkozat. Esetükben és a kiválasztott óvoda körzetén kívüli jelentkezők esetében is az óvodai felvétel a szabad kapacitás függvényében történhet.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (pl: óvodába, iskolába történő beíratás) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

(Oktatási Hivatal honlapja – Köznevelés – Külföldre távozás bejelentése)

Kötelező óvodai beiratkozás alóli felmentés

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást igénylő esetben ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv (Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Hmvhely, Ady E. út 14.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Kérelem nyomtatvány innen tölthető le >>>

A beiratkozás még nem jelent óvodai felvételt. A 2022/23-as nevelési évre érvényes óvodai jogviszony a felvételt biztosító óvoda Felvételi határozatával válik érvényessé, melyet a szülő elektronikusan, ennek hiányában postai úton fog megkapni 2022. június 3-ig.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik (Nkt. 49. § (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda vezetősége dönt.

 

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a nevelési év első napja:

2022. szeptember 1.

SZMSZ
 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető .pdf formátumban itt:
 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Óvoda
Házirendje letölthető .pdf formátumban itt:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Óvoda
Pedagógiai Programja letölthető .pdf formátumban itt:
                          Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Óvoda 

                                       Helyi Értékelési Szabályzata letölthető .pdf formátumban itt: