Kedves Szülők, Érdeklődők!

Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda megújuló honlapján!

Tartalmaink folyamatosan bővülnek majd,  így egyre több információval szeretnénk segíteni, hogy minél átfogóbb képet kaphassanak intézményünkről. Ismerkedjenek meg pedagógiai programunkkal, céljainkkal, feladatainkkal, munkatársainkkal, az óvodáink által szervezett változatos tevékenységekkel, programokkal.

Egyesített óvodai intézményünk négy tagintézményből és a hozzájuk kapcsolódó két-két telephelyből állnak, így jelenleg az Önkormányzat fenntartásában 36 csoportban 847 gyermek óvodai nevelése, oktatása zajlik.


Minden csoportban szakképzett, elhivatott óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, munkájukat  pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik. Logopédiai, és fejlesztő pedagógiai ellátást minden óvodánkban a helyszínen, utazó gyógypedagógusok segítségével biztosítunk, szakértői vélemények alapján. Óvodapszichológusunk támogatja a gyermekek beilleszkedését az óvodai csoportok közösségeibe, segíti a szülőket, pedagógusokat a problémahelyzetek  feltárásában, megoldásában. Óvodatitkáraink segítik az adminisztrációs feladatok ellátását (beiratkozás, igazolások kiállítása, étkeztetés dokumentumai, stb).
Rendelkezünk a megfelelő szaktudással, kreativitással, lelkesedéssel ahhoz, hogy a gyermekeknek ebben a meghatározó fejlődési időszakában sok szabad játékkal, tartalmas foglalkozásokkal, készségfejlesztéssel felkészítsük Őket az iskolai életre.

Minden óvodánkban felújított épületekben biztosítjuk a gyermekeknek az egészséges, nyugodt, esztétikus  környezetet. Udvarainkon is megkezdődött a korszerű mozgásfejlesztő eszközök telepítése (mászókák, hinták, csúszdák, stb.), melyek segítik, kiegészítik a mindennapos szabad levegőn történő mozgás lehetőségeit.

Pedagógiai programunkat az egyes óvodák hagyományainak, arculatának megőrzésével, a törvényi előírásoknak megfelelően, a gyermekek érdekét szolgáló szülői igényeket figyelembe véve alakítottuk ki. Célunk, hogy támogassuk a szülőket a nevelésben és a gyermekeket abban, hogy sikeres, a változó világhoz, elvárásokhoz alkalmazkodni tudó, társaikkal együttműködésre képes emberekké váljanak.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatását.
Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési úttal és ütemmel, tanulási stílussal rendelkezik, ezért ezek figyelembe vételével alakítjuk ki az egyéni fejlesztés lehetőségeit.

Valljuk, hogy hatékony nevelőmunka csak a családokkal együttműködve valósulhat meg, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk aktív részvételüket óvodáink rendezvényein, nyílt napjain, programjain.
Remélem, új honlapunkon kellő
információt és átfogó képet kapnak intézményünk életéről!

Óvodánk minden munkatársa nevében kellemes böngészést kívánok!

Borsiné Csontos Ilona
óvodavezető

Óvodavezetők

Patkósné Dezső Katalin

Tagintézményvezető

Kardos Szilvia

Tagintézményvezető

Bereczkiné Palócz Ibolya

Tagintézményvezető

Borsiné Csontos Ilona

Óvodavezető

Közérdekű híreink

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 12 telephelyére járó több mint 830 gyermek nevében köszönjük a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványnak, hogy támogatásban részesítették intézményünket, a sporteszközök (gyermekkerékpárok) nagy mértékben hozzájárulnak óvodánk egyik fő feladatának az egészséges életmódra nevelésnek és mozgásfejlesztésnek színvonalas megvalósításához.

                                                                                                          Az Adományzó levelet itt  megtekintheti.

A 2024/25-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások a Hmvhely M. J. V. Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodában az alábbiak szerint történnek:

 

Mind a 12 óvodánkba (Magvető utcai Székhely, Pál utcai Tagintézmény, Oldalkosár14. Tagintézmény, Nádor utcai Tagintézmény, Malom utcai, Pálffy utcai, Szent István utcai, Észak utcai, Oldalkosár 4. utcai, Szabadság téri, Klauzál utcai, Tornyai utcai Telephelyek)  várjuk 2024 április 29.-én (hétfőn) és április 30.-án (kedden) 8.00 – 17.00 óráig a beiratkozó szülőket, gyermekeket.

A beiratkozások előtt Oviváró Nyílt Napokat tartunk, ahova szintén hívjuk és várjuk a kedves családokat! Időpontok itt letölthetők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti (2025.02.28.-ig), feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (amennyiben van),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek, a szülő Magyarország területén (Nkt. 92. §),
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvodába való felvételéhez a szakértői bizottsági javaslat

Megkönnyíti a beiratkozást, ha az itt letölthető Szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva – a kötelező beóvodázásban érintett gyermekek (óvodaköteles gyermekek, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket) szülei magukkal hozzák a beiratkozásra a kiválasztott óvodába.

A fiatalabb (a harmadik életévét 2024. szept. 1. – 2025. febr. 28. között betöltő) “óvodaérett” gyermekeket is be lehet íratni, számukra is benyújtható a kitöltött és aláírt Szándéknyilatkozat. Esetükben és a kiválasztott óvoda körzetén kívüli jelentkezők esetében is az óvodai felvétel a szabad kapacitás függvényében történhet.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (pl: óvodába, iskolába történő beíratás) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

(Oktatási Hivatal honlapja – Köznevelés – Külföldre távozás bejelentése)

Kötelező óvodai beiratkozás alóli felmentés

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást igénylő esetben ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv (Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Hmvhely, Ady E. út 14.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Kérelem nyomtatvány innen tölthető le >>>

A beiratkozás még nem jelent óvodai felvételt. A 2024/25-as nevelési évre érvényes óvodai jogviszony a felvételt biztosító óvoda Felvételi határozatával válik érvényessé, melyet a szülő elektronikusan, ennek hiányában postai úton fog megkapni legkésőbb 2024. május 31-ig.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától (2024. szeptember 2-től) folyamatosan történik (Nkt. 49. § (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda vezetősége dönt.

 

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a nevelési év első napja:

2024. szeptember 02.

Az óvodai körzetekről itt tájékozódhat:

Körzetek >>>

                                                                                                                ÓVODAI BEIRATKOZÁS

                                                                                                a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodába

                                                                                                  2024. április 29.én, hétfőn 8.0017.00

                                                                                                  április 30.án, kedden 8.0017.00 óráig

                                                                                                            mind a 12 óvodánkban

                                                                                       Szükséges iratok, tudnivalók az intézmény honlapján:

                                                                                                                        heo.hu

                                                                             Beiratkozás előtt szeretettel várjuk a családokat/gyerekeket, szülőket

                                                                                       OVIVÁRÓ NYÍLT NAPJAINKON az alábbi időpontokban:

Nádor utcai Óvoda: 2024.04. 24. (szerda) 15.30-17.00

Tornyai utcai Óvoda: 2024.04. 16. (kedd) 15.30-17.00

Klauzál utcai Óvoda: 2024.04.15. (hétfő) 15.30-17.00

Pál utcai Óvoda: 2024.04.23. (kedd) 15.30-17.00

Pálffy utcai Óvoda: 2024.04.25. (csütörtök) 15.30-17.00

Malom utcai Óvoda: 2024.04.24. (szerda) 15.30-17.00

Oldalkosár u. 14. Óvoda: 2024.04.17. (szerda) 15.30-17.00

Oldalkosár u. 4. Óvoda: 2024.04.16. (kedd) 15.30-17.00

Szabadság téri Óvoda: 2024.04.15. (hétfő) 15.30-17.00

Magvető utcai Óvoda: 2024.04.17. (szerda) 15.30-17.00

Szent István utcai Óvoda: 2024.04.23. (kedd) 16.00-17.00

Észak utcai Óvoda: 2024.04.24. (szerda) 16.00-17.00